Highest Scores for 2 Minions
Oo ORly (11352)  
tourney test (3847)  
T1 - Shadow (3636)  
TournamentCherubim (2964)  
Andy (1932)  
Fam (1608)  
Tournament Turnip (1538)
SmallsTourn1 (516)
Tourny1 (256)