Highest Scores for 2 Minions
TourneyWinner (19038)  
Johnnywas Tourney (12922)  
[T4]tourny (11709)  
ediot4 (8929)  
TC4 (8369)  
T4 (6326)  
Golwin (5870)
Kung Fu (1648)